Anatoliy Akymenko

Anatoliy Akymenko

+38 (066) 907-47-91 — Russisch,

Ukrainisch, Englisch

+48222043773 — Polnisch

akim@klv.com.ua

Skype: akimklv

Adresse: Ukraine, Dnepropetrovsk, Kanatna st., 126.


Kanatna st., 126